algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“VINI.nl”: de onderneming die onder de handelsnaam “VINI.nl” gedreven wordt door A. Vos en F. Vos, gevestigd en kantoorhoudende aan Wethouder van Nunenstraat 4 5706 TK Helmond, ingeschreven onder nummer 17163945 bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant in Eindhoven. Het BTW-nummer van VINI.nl is 81.28.75.564
“Orderbevestiging”: de orderbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze Voorwaarden.
“Product”: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen VINI.nl en u door of via VINI.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van VINI.nl gesloten worden en waarbij VINI.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en VINI.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
 2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door VINI.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 3. Qlle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VINI.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VINI.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 4. VINI.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
 1. Aan foutieve prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle afbeeldingen zijn louter illustratief bedoeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Alle aanbiedingen gedaan op de website van VINI.nl zijn vrijblijvend, totdat u de orderbevestiging hebt ontvangen. Indien VINI.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal VINI.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan VINI.nl te melden.
 3. De overeenkomst tussen VINI.nl en u komt tot stand op het moment nadat u een bestelling hebt geplaatst op de website van VINI.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier waarbij een eenmalige registratie en inloggen noodzakelijk is.
 4. De overeenkomst bevat alle tussen u en VINI.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en VINI.nl.
 5. De administratie van VINI.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan VINI.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door VINI.nl verrichtte leveringen. VINI.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.
 6. VINI.nl levert geen wijnen aan personen onder de 16 jaar. Indien een persoon zich onterecht uitgeeft voor 16 jaar of ouder, zullen wij naar vermogen deze persoon de toegang tot alle dienstverlening aan VINI.nl weigeren.
 7. Indien een artikel onverhoeds niet op voorraad is zal VINI.nl u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. VINI.nl wil u dan graag een meer dan passend alternatief aanbieden. De klant heeft echter de bevoegdheid de overeenkomst, of een gedeelte ervan, schriftelijk (via fax, brief of e-mail) te ontbinden. Indien u reeds betaald heeft zal het te veel betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald worden.
 8. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van VINI.nl, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan VINI.nl zijn voldaan.
 9. Bij in gebreke blijven van de betaling door de klant zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van VINI.nl. Het retourneren van de goederen door de klant aan VINI.nl is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 10. Indien de klant in gebreke blijft, behoudt VINI.nl het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
4. TRANSPORT EN -KOSTEN
 1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW). De verschuldigde omzetbelasting wordt in uw opdrachtbevestiging gemeld. Voor de gehanteerde tarieven verwijzen wij u naar onze betalingswijze
 2. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor VINI.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door VINI.nl kunnen worden uitgesloten.
5. LEVERTIJD
 1. De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal 10 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en VINI.nl. De door VINI.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door VINI.nl overschreden wordt, zal VINI.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met VINI.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan VINI.nl te melden.
 3. De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal VINI.nl binnen 10 werkdagen nadat de in artikel 5.2 genoemde verklaring is ontvangen, aan u terugbetalen.
 4. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland tenzij anders is overeengekomen.
6. AFKOELINGSPERIODE
 1. Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met VINI.nl te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan VINI.nl te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar VINI.nl. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
 3. De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met VINI.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal VINI.nl binnen 14 dagen nadat VINI.nl het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
 4. VINI.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van VINI.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van VINI.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal VINI.nl u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. VINI.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
7. KLACHTEN
 1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door VINI.nl serieus in behandeling worden genomen.
 2. U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van VINI.nl (gegevens staan vermeld in artikel 9 van deze Voorwaarden).
 3. VINI.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. VINI.nl zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.
8. PRIVACY
 1. VINI.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
 2. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door VINI.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.
 3. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.
 4. Door het aangaan van een overeenkomst met VINI.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan VINI.nl voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.
 5. Indien u geen prijs stelt op het door of namens VINI.nl doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan VINI.nl laten weten. VINI.nl zal in al zijn aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. VINI.nl zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van VINI.nl).
 6. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan VINI.nl te richten. VINI.nl zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van u bij VINI.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan VINI.nl te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. VINI.nl zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij VINI.nl hiertoe niet in staat is. In dat geval zal VINI.nl uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen.
 7. De gegevens worden niet aan derden verstrekt en zullen niet gebruikt worden, anders dan voor registratie.
9. KLANTENSERVICE VAN VINI.nl

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
VINI.nl
Wethouder van Nunenstraat 4
5706 TK Helmond
E-mail: info@vini.nl

10. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
 1. Op alle overeenkomsten gesloten met VINI.nl is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien er een geschil ontstaat tussen u en VINI.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en VINI.nl kunt u VINI.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo’n bemiddeling niet rechtvaardigt.
 3. Indien een geschil niet op basis van artikel 10.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te ‘s-Hertogenbosch bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via brief of e-mail) aan VINI.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.